הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ שוורץ -תמסיר על הקנאים  
   
 

סמינר: זרמים וכיתות בימי בית שני


דניאל שוורץ )האוניברסיטה העברית(
בין השואה ומצדה: הקנאים וחקר הקנאים בשני הדורות האחרונים
א. ישראלים — מאבקים, מלחמות וחפירות מצדה
יוסף קלוזנר, כשאומה נלחמת על חירותה—מסות היסטוריות, שמונה מהדורות בין תרצ"ו–תשי"ב(,
כולל מאמרים על "יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא" ו"מצדה וגיבוריה".
ב' רות, הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות, תל-אביב תשי"ח
יגאל ידין, מצדה—עונת החפירה הראשונה, תשכ"ד, ירושלים תשכ"ה
יגאל ידן, מצדה—בימים ההם-בזמן הזה, תל-אביב תשכ"ו
אריה כשר, המרד הגדול—הסיבות והנסיבות לפריצתו )בעריכת אריה כשר(, ירושלים תשמ"ג
יהודה ורומא—מרידות היהודים )בעריכת א' רפפורט ]בסדרה ההיסטוריה של עם ישראל, 11
כרכים[(, ירושלים תשמ"ג
Menachem Stern, “Zealots,” Encyclopedia Judaica Year Book 1973, pp. 135–152
בצלאל בר-כוכבא, מלחמות החשמונאים — ימי יהודה המקבי, ירושלים תשמ"א
יהושפט הרכבי, חזון, לא פנטסיה— לקחי מרד בר כוכבא וריאליזם במדיניות בימינו, ירושלים 1982
ישראל אלדד ודוד רוקח, פולמוס—החורבן ולקחיו: כיצד נתייחס לחורבן הבית ולמרד בר-כוכבא?
ירושלים 1982
ישראל בן-שלום, בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומא, ירושלים תשנ"ד
א' רפפורט, יוחנן מגוש חלב—מהרי הגליל אל חומות ירושלים, ירושלים תשס"ז
***
ב. נוצרים — שואה, לבטים לגבי היחסים )א( בין נוצרים ויהודים וכן )ב( בין נוצרים והמדינה הרשעה
יוספוס, מלחמת היהודים ב, 554 )תרגמה ל' אולמן(: הם המשיכו לרדוף אחרי הרומאים עד
אנטיפטריס; אך משלא הצליחו להדביקם הסבו את פניהם לאחור ושבו על עקביהם, לקחו את
מכונות המלחמה אתם, בזזו את גופות הנספים, אספו את השלל שהשאירו בדרך, ושבו בשירת
הימנוני ניצחון לעיר הבירה.
שם ג, 9: משולהבים מהצלחתם הבלתי צפויה בהבסת קסטיוס לא יכלו עוד היהודים לשלוט ברוחם,
וכאילו נסחפו בסערת מזלם ]אשר שיחק להם[ ביקשו להרחיב את ]זירת[ המלחמה: מיד נאספו טובי
הלוחמים ומיהרו להסתער על אשקלון...
Michel Bauernfeind (1960), §554: “und eilten unter Siegesgesängen in die Hauptstadt zurück.”
M. Hengel, The Zealots (1989), 284–285: It is very likely that the radical groups
regarded this as the prelude to the eschatological battle at the end of time. As in the
2
Maccabaean period, Jews entered the holy city laden with booty and singing songs of
praise (meta paianôn)1 and immediately afterwards went over to the attack against the
pagan neighbors. The goal of this attack was Ascalon, but the advance, which was
carried out with an excess of religious enthusiasm, failed lamentably.2 In accordance
with Old Testament examples, God’s judgement was probably seen3 in this defeat and no
more great attacks of a similar kind were made against non-Jewish cities.
א. פאולוס, לרומאים, פרקים ט–יא: פאולוס יהודי, אוהב יהודים, בפנותו לגוים רק "מקניא" אותם
J. Munck, Christ and Israel: An Interpretation of Romans 9–11 (German 1956; Philadelphia, 1967)
K. Stendahl, Paul among Jews and Gentiles (Philadelphia, 1976)
ב. פאולוס, לרומאים יג א: "יהא כל אדם כפוף לסמכויות הממונות מעליו. שכן אין סמכות אם אינה מאת
האלוהים, וה]סמכויות ה[קיימות ממונות על ידי האלוהים".
O. Cullmann, Der Staat im Neuen Testament (Tübingen, 1956 + English [The State in the
New Testament], French, Swedish, Italian…)
E. Käsemann, “Römer 13,1–7 in unserer Generation,” Zeitschrift für Theologie und Kirche
56 (1959): 316–376
T. J. Reese, “Pauline Politics: Romans 13:1–7,” Biblical Theology Bulletin 3 (1973): 323–331
M. Miyata, Authority and Obedience: Romans 13:1–7 in Modern Japan (New York, 2009)
***
W. R. Farmer, Maccabees, Zealots, and Josephus: An Inquiry into Jewish Nationalism in
the Greco-Roman Period (New York, 1956)
M. Hengel, Die Zeloten (Diss. 1959; Tübingen 1961, 19762; 20113) = The Zealots: Investigations
into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 A.D. (Edinburgh,
ב סדרה על "היהדות המאוחרת", ששינה את שמה ל"היהדות העתיקה"[] ( 1989
S. G. F. Brandon, Jesus and the Zealots: A Study of the Political Factor in Primitive
Christianity (New York, 1967) ( פותח בבשורה לפי מתי י לד: "אל תחשבו שבאתי כדי
להטיל שלום בארץ; לא באתי להטיל שלום, אלא חרב"(
M. Hengel, Was Jesus a Revolutionist? (Philadelphia, 1971 [German 1970]); Victory over
Violence: Jesus and the Revolutionaries (Philadelphia, 1973 [German 1971])
O. Cullmann, Jesus and the Revolutionaries (N.Y. 1970 [German 1970] and 6 other trans.)
1 War 2.554; cf. Ps. 118.24; 2 Chron 20.21; 1 Macc 4.24; 2 Macc 15.29
2 War 3.9–28.
3 See Num 14.44f; Josh 7; 1 Sam 4; 2 Chron 24.23ff; see also 2 Macc 8.36.

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן