הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  יסכה הרני  
   
 

יסכה הרני

media/יסכה_הרני.jpg

                                   סמינר: לא כך כתוב בתורה

                                   תקציר ההרצאה: משה בתיבה, ישוע באבוס - דמיון ושוני בין הגיבור המקראי לגיבור הברית החדשה

דמותו של משה היתה מושא להערכה ודמות למופת במהלך ההיסטוריה היהודית. חסידי ישוע - יהודים כגויים - הבינו את חשיבות ההשוואה בין משה רבנו לישוע כמנהיג השואב את כוחו מהיותו בחיר האלוהים. ספרי הברית החדשה משתמשים בדמויות רבות מהתנ״ך לצורך השוואה עם שליחותו של ישוע. במיוחד חשובות דמויותיהן של אברהם אבינו ומשה רבנו לצורך ההשוואה והוכחת עליונותו של ישוע לשם כך מתרכזים טקסטים אחדים בספורים מחיי משה בהקבלה לספורי חייו של ישוע ובטקסטים אחרים מתייחסים להגדרותיו ואמירותיו של משה כדי להתפלמס ולהכריז שישוע עולה על משה. בהרצאה זו נביא מבחר דוגמאות לכתיבה פולמוסית זו כגון: איזה תינוק נולד לתנאי רדיפה מחד ולהצלה מאידך? איזו אישיות עלתה להר גבוה כדי לזכות בהתגלות אלוהית? איזו דמות האכילה את המון העם בתנאי מחסור? איזו דמות נעלמה בקץ חייה ואין מקום הגופה ידוע?

מקורות להרצאה: משה בתיבה וישוע באבוס

ושוני ביו הגיבור המקרא■ לגיבור הברית התדשה.

וב בעת שנולד ;שנע ?בית לחם ;הנדה, בימי הווןדוס המלך, באו לירושלים הכמים מן וימץרח. 2 שאלו: "היכן מלך ה;הנךים אש<־ נולד? כ׳ ראינו את כוכבו במזרח ובאת להשתך1וות לו." 3 כאשר שמע זאת הוךדוס המלך נךהם הוא ,וכל ;רושלים עמו. 4 הוא כנס את כל ראשי הכינים וסוקר׳ העם ושאל אותם איפה .יולד המשיח. 5 אמרו• לו: "!•בית להם ;הנדה, כ׳ כן נכתב על־,ידי הנביא: '!אתה בית להם ארץ ;הנדה, איןך צעיר באלופי ;הנדה, כי ממך .!צא תישל אשר יךעה את עמי .ישראלי."... אז קרא הוךדוס בהשאי לחכמי המזרח נברר אאלם מתי הופיע הכוכב. 8 ארוך׳ כן שלח אותם לבית להם קאקרו: "לס חקרנ היטב על־אח־ות הילד וכאשר תקאאו א1תו הודיעו לי כדי שאבוא )אשתווה לו גם אני. הם הלכו משם ומלאך ה' נראה אל יוסף בהלום ואמר: "קנם, קח את הילד !את אמו נברח למארים .!ה;ה שם עד אשר אמר לך, כי nm־oi ,יחפש את ה;לד כדי להשמיד אותו." 14 הנא קם !לקח את ה;לד ואת אמו בלילה !;צא למצרים. 15 שם נשאר עד מות הורדוס, לק;ם את אשר אמר ה' ב;ד הנביא: "ממאדים קראתי לקני."16 כאשר ראה הורדוס כי התלו בו הסכמים רגז עד קאד ןשלח להרג את כל ה,ילדים שבבית להם נקכל מביבוהיה, מבני שנונים .ומטה, לפי העת אשר קבע מפי הסכמים. 19 אהך■ מות הוךדוס נראה מלאך ה' אל •וסף ?הלום ■?ארץ מאך!ם 20 !אמר: "קנם, קח את ה;לד ואת אמי 1לו לא?ץ ישראל, כי מתו המבקשים את 3פש ה;לד." 21 הנא קם !לקח את ה;לד ואת אתי 1?א לארץ .ישראל. מתי ב

1

...אחד האיצטגנינים, אנשים שמוכשרים להגיד את העתידות לאמיתן, הודיע למלך שעתיד באותו הזמן להיוולד איש בישראל שישפיל את כבוד מלכות מצרים ויזכה לתהילת עולם.

והמלך פחד וציווה בעצתו של אותו איצטגנין להשליך ■אורה ולהרוג כל זכר שיוולד לבני ישראל .. דברים אלה נתגלו לעמרם בחלום, קדמוניות היהודים ספר שני

!;צו פרעה לכל-עמו לאמו־ כל הבן הילוד ה;ארה תשליכהו                       שמות א כב

ב בעת שנולדישנע בבית להם ,■הנדה, בימי הורדוס המלך, באו לירנשלים סכמים מן המץריז• 2 שאלד "הי?1 מלך ה;הנךים אשר נולד? כי ראיב1 את כוכבו .במזרח ובאנו להשתהוות לו."

כאשי ראה הורדוס כי התלנ בי הסכמים רגז עי              !שלח להרג את כל הילך־ים

שבבית לחם 1??ל סביביתיה, מבני שנתים ומטה

מת■ ב

2

ותהר האשה ותלד בן; ותרא אתו כי-טוב הנא שמות ב (וירא אלהים את האור כ• טוב. בראשית א) בשעה שנולד נתמלא הבית אורה      שמות

רבה א,כ

!י?אנ מגנשים ... 2 !יאמרו איה מלך היהנדים אשרילד כי ראינו את כוכבו במזרח ונבא להשיזהות לו:                מתי ב

3

ב !תצפנהנ שלשה ;רחים ג !לא־;כלה עוד, האפים,!תקח־לו תבתגמא,!תהמרה בחמר נבזקת; !משם בה את-ה;לד׳ !משם בסוף על- שפת היאר. ד ותתצב אחתו, מרחק, לדעה, מה­מעשה לו.                   שמות ב

ביעל גם־יוסף ...להתפקד עם מרים ...6 כאשי היו שם מלאו ;מיה ללדת 7 !היא ;לדה את בנה הבכור. לאחר שתתלה אותו השכיבה אותו באבוס, כ■ לא ה;ה להם מקום במלון

ל1קא0 א

 

 

 
                            

4

!ה;ה אם לא ;אמי» לו׳!לא .ישמעו לקל האת הךאש1ן                                 !סאמינו לקל

האת האהרון. שמות ד

!לא קם נביא עוד ?.ישראל כמשה...        לכל

האתת !המומתים אשר שלחו ה' לעשות דברים לד

11 זאת תחלת האותות של ;שנע.... אז הראה את קסדו !תלמידיו האמינו בו. יוחנן ב

אמר לו ;שנע: "אם אינכם רואים אותות !מוקתים, בשום פנים לא תאמינו. יי יוחנן ד 14ראנ האנשים את האות שעשה !אמרו:

                              

"זהו כאמת הנביא שבא אל העולם.

■ורובן 1

טו נביא מקרבף מאחיף כמני !קים לף הי אלהיף: אליו תממעון. דברים ■ח

 

34 !צא !שוע !רא המון עם רב !המו מעיו להם כי היו כצאן אמר אין־לה□ רעה

וידבר משה אל ה' לאמר... ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רעה [במדבר טז]

 

אז הובילה הרוח את !שוע אל המדבר להוןנסענ על־יד■ השטן, ולאחר שצם ארבעים יום וארבע*□ לילה...

מתי ד

כח דהי־שם עם ה' ארבע■□ יו□ ןארבעי□ ל,ילה לחם לא אכל ומי□ לא שתה; וי?תב על-הלחת את דבר• הברית עמדת הדברים. שמות לד

5

?ראותו את קמון העם עלה במעלה ההר )■שב, )תלמידיו נגשו אליו. 2 פתח פיו ןלמד א1תם באקרן:.. 38"ממעתם כי נאמר... ואני אומר לכם...               מת■ ה

 

6

ןאו}ר■ שמת ימים לקת ■שוע את־עקרוס ןאת־!עקב !את־יוחנן !עלם לבדם עמו על־הר גבה !שתנה לעיניהם: !ץהירו בגדיו !rjv לבבי□ מאד כשלג אמר לא ■וכל כובס ?ארץ להלבין ?pin□: ו!רא אליהם אליהו וממה !קיו מדברים עם־ישוע: ...!הי ענן סוכף עליהם ויצא מן־הענן קול אמר "זה ?נ■ אהובי; אליו יגממעון!" מרקוסט

טו !על ממה אל-ההר !כס הענן את-ההר. טז !מכן ?בוד ה' על-הר סיני, !כסהו הענן שמת ■מ■□; !קרא אל ממה ביזם המביע׳ מתוף הענן. ■ז ומראה ?בוד הי ?אש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ■ח וייבא ממה בתוף הענן, !על אל-ההר                                                שמות כד

טו נביא מקיבף מאקיף כמני יקים לף ה' אלהיף: אליו תשמעון. דברים ■ח

ר

13 ולא ?ממה אמר נתן מסוה על־פניו ?ן־יביטו בני ימראל אל־סוף מה־מסו9ו להבטל: 14 אבל נטמקמו דעותיהם כי עד־היזם ויזה בקראם הברית הישנה נשאר המ10ה ההוא ןלא־גלה עליה ?■ לא ■וסר כי אם־במשית: 15 עד־היום הזה הם קראים את־משה ןהמסןה nap על־לבם: 16 אף בעת שובם אל־האדון •וסר המנאה: (השניה אל הקורינתיים ג)

שמות לד

כט !«!' ברדת ממה מהר סיני      לחת העדת

ביד ממה ברדתו מן־ההי; וממה לא-ידע ?■ קרן עור פניו בדברו אתו. לג !כל ממה מדבר אתם; !תן על פניו מסןה.

8

אתי, אינני רוצה מיעלם מ?ם מאבותינו כלם היו תחת הענן, ו?לם עברו בתוף הים, 2 ו?לם נטבלו לממה בענן ובים. 3 בלם א?לו א1תו מאכל רוחני, 4 ןכלם שתו אותו מעיקה רוחני, כי שתו מן הצור הרוחני ההולף עמהם והצור הוא המשיח (הראשונה אל הקורינתים א 9)

9

אבותינו א?לו את המן במדבר, ?in מכתוב: ילחם מן השמים נתן למו לאכל,." השיב להם .!שוע: "אמן אמן אני אומר ל?ם, לא ממה נתן ל?ם את הלח□ מן השמים אלא אבי נותן ל?ם את הלהם האמת׳ מן השמים כי להם האלהים הוא היורד מן השמים ןמתן חיים לעולם." אסתי?ם א?לואת המן במדבר ומתו. זה הוא הלהם היורד מן השמים ?7' שיאכלו מקנו ולא .!מותו. אני הלו!□ הה■ היורד מן השמי□. אם ’•אכל איש מן הלחם הזיה ■ודה לעולם. יוחנן 1

10

וכמו מהגביה ממה את הנחש במדבר כף צריף מיורם בן־האדם

■וחנן ג

!עש ממה גחש ןחמת!שמהו על-הנס ןודה אם נשף הנחש את איש והביט אל ןחש ה?חמת וחי; במדבר כא ט

11

ויה■ כדברו זאת הועלה והם רואים וישאהו ענן מנגד עיניהם ויביטו אחריו השמימה בעברו והגה שני אנשים לבושי בדים ניצבים עליהם, ויאמרו: אתם אנשי הגליל מה תעמדו פה ועיניכם השמימה, ■שוע זה אשר לוקח מאתכם השמימה כן בוא יבוא כאשר ראיתם אותו עולה השמימה. מעשי השליחים א, ט-יא

"...ו9תא1ם עמד עליו [על משה] ענן והוא נעלם ליד גיא אחד. אולם בכתבי הקודש כתב על עצמו שמת, משום פחד, שמא יעזו לומר שבגלל צדקותיו הגדולות עלה לאלוהים"

קדמוניות היהודים, ספר רביעי, ח, מח

"לא מת משה אלא עומד ומשרת למעלה" תלמוד בבלי סוטה יג ע״ב:

12


                              

 

חזון

יוחנן

אגרת

■הודה

אל

העברי■

ם

פאולוס

מעשי

השליח•

ם

■וחנן

לוקאס

מרקוס

מתי

 

1

1

11

9

18

13

9

8

7

 

שירת

משה

גוית

משה

 

שם

מסוה

 

הגביה

הנחש

רמז

בסנה

 

כסא

משה

           
 

סמינר: לא כך כתוב בתורה - המקרה של אברהם אבינו

 

תקציר ההרצאה:  הברית החדשה וקרב הירושה על המעמד 'בני אברהם'

כמה פעמים מוזכר אברהם בברית החדשה ובאיזה הקשרים.

השאלה מדוע מוזכר אברהם עשרות פעמים בסיפר הנוצרי קשורה לתפישתו באותה תקופה ביהדות כדמות מופת, כדמות אב היסטורי המעניק לגיטימציה וזהות לקבוצה הרואה בעצמה - כצאצאיו.

 

   
 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן