הצטרפות לרשימת תפוצה
 
 
 
חדשות
 
 
 
  פרופ חננאל מאק  
   
 

 

פרופ' חננאל מאק 

 

 

סמינר אגדה ומדרש

    מקורות להרצאה על בלעם בעיני חז"ל, שבת בלק, י"ד בתמוז תשע"ג


1.  משנה מסכת אבות פרק ה, יט:           כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה – מתלמידיו של אברהם אבינו. עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה – מתלמידיו של בלעם הרשע. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר (משלי ח') להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר שחת שנאמר (תהלים נ"ה) ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך:  


2.  ספרי דברים שנ"ז:       ולא קם נביא עוד בישראל כמשה (דברים ל"ד, י) – אבל באומות העולם קם, ואיזה זה בלעם בן בעור. אלא הפרש יש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם. משה לא היה יוד מי מדבר עמו ובלעם היה יודע מי מדבר עמו... משה לא היה יודע מתי מדבר עמו עד שנדבר עמו ובלעם היה יודע מתי מדבר עמו... משה – לא היה מדבר עמו אלא כשהוא עומד.... ובלעם – היה מדבר עמו כשהוא נופל...  
      משל למה הדבר דומה לטבחו של מלך ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו.

3.  תלמוד ירושלמי סוטה סוף פרק ה':       דרש רבי עקיבא ... אליהוא זה בלעם. בן ברכאל –  שבא לקלל את ישראל ובירכן... הבוזי – שהייתה נבואתו בזויה; ממשפחת רם – מן ארם ינחני בלק... אמר לו רבי אלעזר בן עזריה: אין הוא הוא – כבר כסה עליו הכתוב, ואין לית הוא עתיד להתווכח עמך. אלא אליהוא זה יצחק... 

4. תלמוד בבלי סנהדרין ק"ה ע"א:        בלעם - בלא עם, דבר אחר: בלעם - שבלה עם. בן בעור - שבא על בעיר. תנא: הוא בעור, הוא כושן רשעתים הוא לבן הארמי. בעור - שבא על בעיר, כושן רשעתים - דעבד שתי רשעיות בישראל, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. ומה שמו - לבן הארמי שמו.

5.  מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בלק סימן יב:
א.   ויקר אלהים אל בלעם, א"ל רשע מה אתה עושה, אמר את שבעת המזבחות ערכתי, משל לשולחני שהיה משקר במשקלות בא בעל השוק הרגיש בו א"ל מה אתה עושה מעולה ומשקר במשקל, א"ל כבר שלחתי דורון לביתך, אף כך בלעם רוה"ק אומרת לו מה אתה עושה רשע, א"ל את שבעת המזבחות ערכתי, א"ל טוב ארוחת ירק (משלי טו) טובה סעודה שאכלו במצרים על מצות ומרורים משוורים או מפרים שאתה מקריב על ידך בשנאה,..
ב.  וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב פתח ואמר מן הרמים הייתי ממחיצת האבות הנחני והורידני בלק לבאר שחת, ינחני ינהני כד"א נהה על המון מצרים (יחזקאל לב), ד"א מן ארם עם רם של מעלן הייתי והורידני בלק מן כבודי מלה"ד למי שמהלך עם המלך ראה ליסטים הניח את המלך וטייל עם הלסטים כשחזר אצל המלך א"ל המלך לך עם אותן שטיילת עמהם שאי אפשר שתלך עמי, כך בלעם נזקק לרוח הקדש, כשנזדווג לבלק נסתלקה הימנו רוח הקדש וחזר להיות קוסם כבתחלה כדכתיב (יהושע יג) ואת בלעם בן בעור הקוסם וגו', לכך אמר רם הייתי והורידני בלק..
 
6.  במדבר כד, (כד): ויעמד מלאך ה' במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה. (כה)  ותרא האתון את מלאך ה' ותלחץ תרגום יונתן" אל הקיר ותלחץ את רגל בלבעם אל הקיר ויוסף להכתה.
תרגום "יונתן":
(כד) וְקָם מַלְאָכָא דַיְיָ בְּדוֹחֲקָא דְמִיצַע בֵּינֵי כְרָמַיָא אֲתַר דְאָקִים יַעֲקֹב וְלָבָן אוֹגַר וְקָמָא מִצִטְרָא מִיכָּא וְשָׂכוּתָא מִצִיטְרָא מִיכָּא וְקַיְימוּ דְלָא לְמֵעִיבַר דֵין תְּחוּם דֵין לְבִישָׁא:  (כה) וַחֲמַת אַתְנָא יַת מַלְאָכָא דַיְיָ וְאִדְחָקַת לִסְיָיגָא וּדְחֵקַת יַת רֵיגַל בִּלְעָם לִסְיָיגָא וְאוֹסִיף לְמִימְחָהּ וּמַלְאָכָא אִתְכַּסֵי מִינָהּ:

סמינר: יהודה ואידומנאה

 

 

 

 
 

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות NTT - מערכות ניהול תוכן